Souhlas se zpracováním osobních údajů

- členové okrskové volební komise

(dále jen „Subjekt údajů“)

uděluji tímto Politickému hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), se sídlem Rytířská 410/6, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 041 34 940, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení a titul, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je: zařazení do Okrskové volební komise při volbách konaných v roce 2018.
  3. Doba zpracování osobních údajů je: po dobu trvání smlouvy a končí odevzdáním údajů pověřeným úřadům.
  4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
    Obecní a městské úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty statutárních měst.
  5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  6. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.V dne 26. 8. 2019