Radek Rozvoral: Chceme chránit občany proti lichvářským úvěrům!

30/8 2019

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely občanského a trestního zákoníku, který definuje lichvu a čeká na své projednávání v prvním čtení.

Je povinností státu poskytnout podporu občanům, kteří by se mohli dostat v souvislosti s nepřiměřenou lichvářskou půjčkou do nežádoucí situace. Veřejnost si lichvu ztotožňuje s nepřiměřeně vysokými úroky, případně s neadekvátně vysokými smluvními pokutami. Ve smyslu právním je za lichvu obvykle označována situace, kdy v rámci vztahu dvou osob jedna z nich zneužije tíživého postavení osoby druhé, k získání plnění, které je nepřiměřeně vyšší než to, které musí sama do vztahu vnést.

Navrhované znění obsahuje rozšíření občanského zákoníku a na něj navazujících zákonů, spočívající ve vložení nového paragrafu k § 1796 Lichva o § 1796a Lichvářský úvěr.

Navrhované znění: 

(1) Lichvářským úvěrem se rozumí smlouva o úvěru, jejíž celkové roční procentní souhrnné náklady, vypočtené podle zákona o spotřebitelském úvěru, v okamžiku sjednání, překračují více než dvakrát aktuální zákonný úrok z prodlení stanovený podle § 1970 tohoto zákona.

(2) Jakékoliv ujednání, které naplňuje znaky lichvářského úvěru podle odstavce 1, je od počátku neplatné. 

Předložený návrh vydání zákona dále upravuje změnu trestního zákoníku a na něj navazujících zákonných norem. Konkrétně se v trestním zákoníku, v § 218 za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Stejně bude potrestán ten, kdo poskytne jinému lichvářský úvěr podle občanského zákoníku nebo kdo z takového úvěru plynoucí pohledávku uplatní nebo kdo takovou pohledávku, v úmyslu uplatnit ji, na sebe převede nebo kdo jakýmkoli způsobem poskytne součinnost při získání nebo poskytnutí lichvářského úvěru nebo úvěru, který by se stal lichvářským v souvislosti s takto poskytnutou součinností.“

Tyto navrhované změny jsou velmi aktuální a potřebné, neboť v současném znění obou hlavních zákonů a zákonů na ně navazujících není přesně definován „lichvářský úvěr“, čehož v minulosti využilo a stále využívá celá řada subjektů s cílem co nejvyššího zisku. Těchto zisků dosahují na úkor občanů, kteří se dostali do tíživé situace a ve snaze se z ní dostat, často přistupují na uzavírání takových lichvářských úvěrů, které vykazují hrubý nepoměr majetkového protiplnění. Nově budou definovány mantinely při uzavírání smluv o úvěru a jejich překročení bude naplňovat znaky protiprávního jednání, posuzovaných dle změn navrhovaných zákonů. Navrhované změny obsahují i sankce, čili tresty pro osoby, které se takového protiprávního jednání dopustí.

Od schválení zákonů související s potíráním lichvářských půjček očekáváme výrazné omezení poskytovatelů lichvářských úvěrů, kteří při uzavírání těchto úvěrů nebudou respektovat stanovená pravidla a větší ochranu občanů, kteří z různých důvodů přistupují ke sjednání lichvářského úvěru, který často chápou jako poslední šanci vypořádat se s nastalou nepříjemnou situací.