Radek Rozvoral: Přejeme všem dětem úspěšný vstup do školních lavic!

02/9 2019

Dnes se opět po dvouměsíčních prázdninách otevřely školy pro děti a mládež školou povinné a odstartoval tak nový školní rok. Přejeme všem žákům, ať se bez problémů přizpůsobí požadavkům výuky a načerpají co nejvíce znalostí, ze kterých budou profitovat v budoucnu.

Hnutí SPD prosazuje všechny aktivity, které přispívají ke zkvalitnění procesu vzdělávání, a to na všech typech vzdělávacích institucí. V rámci státní politiky vzdělávání je nutné mít kvalitní pedagogy, kteří chápou roli učitele jako své poslání a jejich cílem je zajistit, že se žáci a studenti budou postupně a systematicky rozvíjet po stránce všeobecného vzdělávání, následně odborného vzdělávání a profesního rozvoje. Z tohoto důvodu podporujeme navýšení platů ve školství, a to jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro ostatní zaměstnance ve školství.

V Poslanecké sněmovně bylo schváleno zřízení Národní sportovní agentury, která postupně převezme od ministerstva školství agendu státní politiky ve sportu. I když naši poslanci nepodpořili vznik této agentury, pevně věříme, že část financí, které bude Národní sportovní agentura přerozdělovat, půjde na zajištění sportovních aktivit pro děti základních škol a těmito školami organizované sportovní aktivity. Jako příklad uvedu, že prosazujeme zařadit do výukových osnov opětovné povinné plavání pro I. stupeň základních škol, které bylo zrušeno v roce 2005. Pro žáky základních škol též navrhujeme výuku branné výchovy jako samostatného povinného předmětu. Součástí výuky tohoto předmětu by byly základy zdravovědy, první pomoci a zásady chování ve stavu ohrožení, spojené s praktickými cvičeními. Podle našeho hnutí SPD by se ve školách nemělo ideologicky agitovat a žáci a studenti by se koncepcí výuky měli vést obecně k vlastenectví, svobodě a demokracii.

Hlavní prázdniny skončily a opět začala výuka na základních a středních školách a gymnáziích, výuka na vysokých školách bude zahájena o měsíc později. Všechny tyto instituce systematicky zajišťují předávání poznatků a vědomostí, jež jsou nezbytnou podmínkou přípravy každého člověka k životu a práci. Vždy by ale měl systém vzdělávání vycházet ze vzdělávacích potřeb, a v této souvislosti musím konstatovat, že naše školství jaksi opomenulo, aby bylo v budoucnu zajištěno vzdělávání pro výkon potřebných dělnických profesí, jako např. zedník, údržbář, truhlář, instalatér. Tyto profese v současné době chybí v našem průmyslu, a i z tohoto důvodu činí vláda taková opatření, aby u nás mohli pracovat v těchto nedostatkových profesích dělníci ze zahraničí, což sebou přináší řadu sekundárních problémů, např. zvýšenou kriminalitu v daných ubytovacích lokalitách těchto zahraničních pracovníků. Hnutí SPD tento přístup odmítá a řešení vidí ve znovuotevření středních a učňovských škol, které zajistí potřebné znalosti a dovednosti pro výkon dělnických profesí. Dalším úkolem je též propagace a zatraktivnění těchto profesí mezi naší mládeží. Různých politologů, sociologů už máme nadbytek, chybí nám budoucí živnostníci podnikající v potřebných odvětvích naší ekonomiky.

SPD si dobře uvědomuje pravdivost výroku, jež nám vštěpovali naši rodiče, že investice do vzdělávání je tou nejlepší investicí. Našim dětem chceme poskytovat kvalitní vzdělání, neboť ony se v budoucnu budou podílet na rozvoji naší země. Dobře si uvědomujeme, že požadavky na znalosti a dovednosti lidí se mění a má-li člověk být ve své profesi opravdu profesionál, musí své znalosti a dovednosti neustále aktualizovat, prohlubovat a rozšiřovat. Proces učení začínající na základních školách je následně celoživotním procesem. Závěrem popřeji všem dětem úspěšný vstup do školních lavic a těm, kteří se od dnešního dne stanou žáky prvních tříd základních škol, ať ve výuce najdou zalíbení a určitou formu zábavy.