Radim Fiala: Podle významného církevního právníka islám není mírumilovné náboženství a rozumná „islamofobie“ coby obava z islámu je dle něj na místě.

04/9 2019
Jsem rád, že další významný církevní představitel a věhlasný právník má na islám prakticky stejný názor jako hnutí SPD. P. Prof. JUDr. Ignác A. Hrdina, DrSc., O.Praem. je předseda Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské a vyučuje kanonické právo na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Podle něj islám není mírumilovné náboženství a rozumná „islamofobie“ coby obava z islámu je podle něho na místě. Dle něj muslimská komunita nikdy nemůže být integrována do „západní“ společnosti. Pokud považujete masovou imigraci a islám za hrozbu pro svobodu a bezpečnost i nebezpečí pro naši křesťanskou civilizaci, podporujte prosím hnutí SPD. Braňte svou civilizaci, svou vlast, své domovy a své bližní společně s námi! „Sotva lze souhlasit s líbivým sice, leč neopodstatněným tvrzením, že islám je zásadně mírumilovným náboženstvím. Contra factum non valet argumentum – ´proti skutečnosti žádný důkaz neobstojí.´ Proto je tedy rozumná ´islamofobie´ (z řeckého foboumai /φοβουμαι/ = ´bát se´, ´obávat se´) coby obava z islámu na místě nepochybně i dnes. Vždyť i podle výzvy evangelia máme být nejen prostí jako holubice... (Mt 10, 16),“ píše naprosto přesně profesor Hrdina v článku pro katolický časopis Monitor. Pater Hrdina upozorňuje, že islám se zrodil jako náboženství expanzivní a tento expanzivní charakter si zachoval až do dnešní doby. Dosvědčuje to podle něj dostatečně nejen historie, ale i hlavní formální pramen práva islámu, tj. Korán, který je společnou náboženskou knihou pro všechny proudy v islámu (včetně těch hlavních – tzv. sunnitů a šíitů). Korán je ovšem knihou nejen náboženskou, nýbrž i právní – muslimům slouží jako hlavní zákoník, obsahující normy „občanskoprávní“, trestněprávní, procesněprávní atd., podobně jako tomu bylo u Židů v případě Tóry. Otec Hrdina cituje samotný nenávistný text Koránu (súra 9 – Pokání): „Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: (verš 3) ...zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! (v. 5). Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá a zahanbí a dopomůže vám k vítězství nad nimi... (v. 14). Bojujte proti těm, kdo nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy (...), dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi (v. 29).“ „Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným“ (v. 39) a slibuje: „Vy, kteří věříte! Co je s vámi, že když je vám řečeno: ‚Vytáhněte do boje na cestě Boží!‘, jste jako přikováni k zemi? Což se vám líbí více život na tomto než na onom světě? Vždyť užívání života pozemského je nepatrné oproti užívání v životě budoucím!“ (v. 38) Mezi tyto „nevěřící“ a „modloslužebníky“ počítají muslimové jak Židy, tak také křesťany: „Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha (...) a kteří neuctívají náboženství pravdy (...) A říkají židé: ‚Uzajr [Esdráš?] je syn Boží‘, a říkají křesťané: ‚Mesiáš je syn Boží!‘ A taková je řeč, jíž ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje!“ (v. 29n). Profesor Hrdina upozorňuje na pocit nadřazenosti muslimů vůči „nevěřícím“. „Tento pocit superiority věřícího vůči nevěřícím či modloslužebníkům je ovšem také prevalentním teologickým důvodem, proč muslimská komunita prostě nikdy nemůže být integrována do ´západní´ společnosti (to by byla zrada na islámu) – může jen libovolně využívat výhod, které jí ve své ´korektnosti´ (ve skutečnosti ovšem naivitě) tato společnost poskytuje, a připravovat se na vítězný boj s ní,“ uvádí katolický kněz. Pokud považujete masovou imigraci a islám za hrozbu pro svobodu a bezpečnost i nebezpečí pro naši křesťanskou civilizaci, podporujte prosím hnutí SPD. Braňte naši civilizaci, svou vlast, své domovy a své bližní společně s námi! https://www.rodon.cz/…/ignac-antonin-hrdina-zabijejte-modlo…