Radek Rozvoral: Těhotenství již nebude automatickou propustkou z vězení!

30/1 2020

Těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku odsouzených za zvlášť závazný zločin již nebudou soudy automaticky přerušovat výkon trestu.

Poslanci hnutí SPD jsou spolupředkladateli návrhu změny zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, neboli trestní řád, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů, který je veden snahou mít právní nástroj k rychlému vyřešení podobných situací, jako změna, která vyvstala v nedávno proběhlém případu s ženou, jež byla odsouzena na 30 let odnětí svobody za chladnokrevnou vraždu. Ve vazební věznici ale žena otěhotněla a dle platné právní úpravy jí musel soud automaticky trest přerušit.

Podle současné právní úpravy musí soud vždy v případě těhotenství či mateřství ženy dítěte mladšího jednoho roku, která byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, rozhodnout o tom, že se výkon takového trestu odkládá, resp. přerušuje, a to do jednoho roku věku jejího dítěte.

Cílem našeho předloženého návrhu je mít právní oporu v oprávněném subjektu (v tomto případě soudu), pravomoc rozhodnout o tom, zda těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu, nebo dojde k jeho přerušení. Pokud tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon.

U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, bude zachována stávající právní úprava, neboť jejich pobyt na svobodě nepředstavuje s ohledem na charakterově méně závažnou trestnou činnost, tak vysoké riziko pro společnost, které by převážilo nad zájmy dítěte, v jehož nejlepším zájmu přirozeně je, aby s ním jeho matka byla první rok jeho života na svobodě.

Tato navrhovaná změna nás také vedla k zachování všech práv pro dítě, které si svou matku nevybírá, ale je naší povinností se o něj postarat tak, aby mělo veškerou péči. Kontakty matky s novorozencem jsou důležité pro přirozený průběh rané interakce, omezují těžkosti při vzájemném přizpůsobování se a jsou účinnou prevencí před zanedbáním rozvoje emocionální a sociální složky jednání dítěte. Tyto a celá řada dalších okolností nás vedly k vypracování této právní změny prioritně definované v trestním řádu a na něj navazujících dalších zákonů.

Navrhovaná změna zákona počítá i s novou rolí Probační a mediační služby v případě odložení nebo přerušení výkonu trestu ženy odsouzené za zvlášť závažný zločin. Tato role Probační a mediační služby při výkonu dohledu nad odsouzenou, nebo při kontrole dodržování přiměřených omezení a přiměřených povinností bude vedena a směřována k tomu, aby odsouzená na svobodě vedla řádný život. 

Dále se počítá také s tím, aby finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet byl co nejnižší s tím, že výdaje na péči o dítě by v první řadě měla hradit odsouzená.

Navrhovanou změnu zákona považuji vzhledem k nedávné konkrétní situaci za důležitou a urgentní. Z tohoto důvodu jsme zákon předložili tak, aby byl schválen již v prvním čtení a to se také včera v Poslanecké sněmovně stalo a celý tisk bude postoupen ke schválení do Senátu.