Radek Rozvoral: Vítáme kontrolní aktivity NKÚ ve věci prověření nákupů ochranných pomůcek!

24/4 2020

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) připravuje změnu plánu kontrolní činnosti na nejbližší období. Tento krok zdůvodnil pro server HlídacíPes jeho šéf Miloslav Kala tím, že má dostatek podnětů o tom, že se stát v době vyhlášeného nouzového stavu nechoval jako řádný hospodář a jemu podřízená ministerstva nakupovala ochranné zdravotní pomůcky za značně rozdílné ceny.

Hnutí SPD vítá aktivity NKÚ, spočívající v tom, že chce prověřit nákupy ochranných pomůcek v době nouzového stavu. Nejvyšší kontrolní úřad je instituce, která na základě zákona hlídá hospodárnost, efektivnost a účelnost použití veřejných peněz a je jediným nezávislým auditním orgánem státu. Například na rozdíl od interních kontrol z ministerstev zaručuje objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje.

NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek v době nouzového stavu obdržel mnoho dotazů od občanů, a má k dispozici i své analýzy, ze kterých vyplývají výrazné rozdíly v cenách, za které jednotlivá ministerstva nakupovala ochranné pomůcky. To vedlo šéfa NKÚ Miloslava Kalu k tomu, aby přepracoval změnu plánu kontrolních činností, kterou předloží k projednání Kolegiu NKÚ. Prezident Kala uvedl, že chce kontrolu zaměřit i na krizové plány v souvislosti s pandemickou situací a vyhlášením stavu nouze, a též má v plánu prověřit, jak byly uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Chce se zaměřit i na ceny, za které stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev nakupoval ochranné pomůcky a porovnat tyto ceny v mezinárodním kontextu. Svůj návrh změn plánovaných kontrol prezident NKÚ Kala obhajoval tvrzením, že ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně a uvedl dva příklady, které to potvrzují. Respirátor typu FFP2 nakoupilo jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, ochranné obleky jedno ministerstvo koupilo za 15 korun a druhé za 371 korun.

Dne 12. února tohoto roku byl ve Sněmovně s velkou podporou poslanců hnutí SPD ve třetím čtení schválen návrh změny Ústavy, který rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu s odkazem na změnu zákona o NKÚ. Aby návrh zákona prošel, museli naši poslanci za hnutí SPD přijmout určité kompromisy, spočívající v tom, že byly z návrhu změny zákona o NKÚ pozměňujícími návrhy vyňaty obce s rozšířenou působností, které byly nahrazeny statutárními městy. Také byly z působnosti kontroly NKÚ vyňaty veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Změnu ústavy ještě musí schválit Senát, kde se spíše očekává jeho neschválení. Hnutí SPD ale bude dále činit a podporovat takové kroky, které rozšíří pravomoci NKÚ.

Hnutí SPD nahlíží na NKÚ jako na velmi potřebnou instituci, v rámci které jsou zveřejňovány závěry provedených auditů, které slouží jako odborný zdroj informací Parlamentu a veřejnosti. Vládě by měly zveřejněné kontrolní zprávy sloužit jako důležité informace zpětné vazby. Hnutí SPD závěrečné zprávy auditů NKÚ podrobně studuje a využívá je jako podnět k přípravě změn zákonů, vedených s cílem odstranění systémových nedostatků státu.