Radek Rozvoral: Navrhli jsme výrazné zvýšení daňových slev na poplatníka!

19/5 2020

Další z celé řady navrhovaných novel a změn zákonů předkládaných v krátkém časovém horizontu ve Sněmovně poslanci hnutí SPD je cílen ku prospěchu našich občanů a spočívá ve výrazném zvýšení daňových slev na poplatníka.

Hnutí SPD v průběhu měsíce dubna prostřednictvím svých poslanců odeslalo do Poslanecké sněmovny pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 836 a poslancům byl zaslán dne 27. dubna 2020 k prostudování.

Konkrétně námi navrhovaná změna spočívá v novele § 35 výše uvedeného zákona o daních z příjmů. Základní roční slevu na poplatníka navrhujeme zvýšit z dosavadních 24.860 Kč na částku 37.260 Kč a stejnou částku základní roční slevy navrhujeme na manžela nebo manželku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Navíc, je-li některému z nich přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, čili na 74.520 Kč. Současně navrhujeme zvýšení hranice vlastního ročního příjmu manžela (manželky), do které může být uplatněna sleva na tohoto manžela (manželku) na částku 102.000 Kč ročně.

Další navrhované změny zvýšení základní roční slevy jsou cíleny na poplatníky, kterým je přiznán invalidní důchod pro invaliditu a to pro její všechny stupně na dvojnásobek současného stavu. To znamená pro první a druhý stupeň invalidity zvýšení z 2.520 Kč na 5.040 Kč a pro třetí stupeň invalidity z 5.040 Kč na 10.080 Kč. Další návrh zvýšení roční slevy navrhujeme pro držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P a to z 16.140 Kč na 24.210 Kč. V návrhu novely zákona jsme nezapomněli ani na naše studující děti. Zde se navrhuje zvýšení roční slevy na studenta u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let, a to ze 4.020 Kč na 8.040 Kč.

Hnutí SPD chce těmito navrhovanými opatřeními zmírnit neúnosný stav, kdy již 12 let nebyly některé daňové slevy zvyšovány. V návrhu jsme pamatovali na i naše zdravotně handicapované spoluobčany, jejichž příjmy z invalidních důchodů jsou i přes nejrůznější valorizace vesměs velmi nízké a tyto osoby musí k zajištění slušné životní úrovně pracovat či živnostensky podnikat. Naší pozornosti neunikly ani studující děti, kdy navrhujeme zvýšení roční daňové slevy na studenta, čímž chceme částečně pomoci jejich sociálně a ekonomicky slabším rodičům a rodinám.

Hnutí SPD si váží všech našich spoluobčanů, a proto při návrzích novel zákonů vždy pamatuje na to, aby byly uspokojeny všechny věkové skupiny. Zároveň se vždy snažíme chovat jako řádný hospodář a pro případy výdajů ze státního rozpočtu navrhujeme, jak pokrýt tyto nové výdaje. Návrhů, kde by mohla vláda ušetřit, máme zpracováno několik, bohužel současná vláda je neakceptuje. Hnutí SPD dělá politiku pro slušné lidi.