Radek Rozvoral: Hmotná odpovědnost politiků prošla do druhého čtení!

13/4 2018

Hnutí SPD plní to, co slíbilo před volbami. Ve středu jsme ve Sněmovně prohlasovali do druhého čtení návrh změny zákona o majetku České republiky.

Zde je můj navrhovatelský projev:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Naše hnutí SPD předkládá úpravu zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, která je vedena snahou definovat jednoznačně povinnost zainteresovaných subjektů pečovat řádně o majetek státu, tzn. vystupovat v roli řádného hospodáře.

Stávající zákony nezakotvují dostatečně konkrétně a jednoznačně povinnost pečovat řádně o majetek pro úřední osoby podle § 127 nového trestního zákoníku, čímž se myslí jak funkcionář (obvykle volený politik), tak úředník (nestranný odborník). V tom je odlišnost od členů orgánů soukromoprávních právnických osob, od spolků až po akciové společnosti.

Právník a vysokoškolský pedagog prof. Bejček ve své definici péči řádného hospodáře zdůrazňuje patřičnou odbornost a loajalitu k zájmům společnosti. Loajalitu považuje za součást péče řádného hospodáře a klade důraz na to, aby byl prospěch společnosti vždy nadřazen prospěchu vlastnímu. Uznávaná vědecká osobnost v oboru obchodní právo prof. Černá k tomu dodává, že pro řádný výkon funkce člena představenstva se vyžaduje taková míra a kvalita péče o záležitosti společnosti, kterou vynaloží pečlivý a řádně jednající hospodář. Konkrétní obsah povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře je věcí výkladu a zahrnuje svědomitost a obezřetnost při plnění funkce, odborné řízení společnosti, které v sobě nese i schopnost rozpoznat potřebu odborného posouzení projednávané záležitosti jiným specialistou, protože každý člen představenstva nemusí být odborníkem ve všech oblastech činnosti společnosti.

Důležitými pojmovými atributy péče řádného hospodáře, jsou např. vymezeny v zákoně o obchodních korporacích a patří mezi ně:

  • pečlivost
  • potřebné znalosti
  • podnikatelské rozhodování
  • dobrá víra
  • rozumný předpoklad
  • informované jednání
  • jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace
  • nezbytná loajalita

Dalšími atributy jsou povinnosti hospodaření a odpovědnost při hospodaření s majetkem státu. Majetek státu musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Stanovení odpovědnosti za škody při hospodaření s majetkem státu je další důležitou složkou dobré správy a ochrany majetku a mělo by být samozřejmostí.

Odpovědnost můžeme rozdělit do dvou kategorií:

  1. Odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu, zde se jedná jednak o odpovědnost fyzických osob a jednak o odpovědnost organizačních složek státu a státních organizací.
  2. Odpovědnost za škodu, konkrétně o odpovědnost za škodu vzniklou státu a odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnancům a třetím osobám.

Řádný hospodář činí právní úkony týkající se spravování státního majetku odpovědně a svědomitě a stejným způsobem pečuje o státní majetek, jako kdyby šlo o majetek jeho vlastní, ale s rezignací na svoje osobní zájmy, pokud by se mohly křížit se zájmy zastupujícího subjektu.

Tímto návrhem zákona chceme jasně a jednoznačně definovat odpovědnost odpovědných, aby tito řádně pečovali o majetek státu a tím vystupovali v roli řádného hospodáře.

Takže Vás za naše hnutí SPD prosím o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení.