Radek Rozvoral: Bojujeme za trestní postihování nenávistných ideologií!

01/3 2018

Můj včerejší projev ve Sněmovně k návrhu zákona hnutí SPD, kterým se mění trestní zákoník a jenž by měl trestně postihovat takové ideologie, které veřejně hlásají nenávist k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod, jako např. islámská ideologie:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Naše hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní úpravu § 403, který spadá do zvláštní část trestního zákoníku, pod hlavu 13, díl 1 - Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.

V úvodu bych zmínil, že návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, které se zavázala naše republika dodržovat a nebude mít také žádný dopad na státní rozpočet z pohledu navýšení financí.

Naše hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob.

Navrhovaná předloha trestního zákoníku poslanci hnutí SPD a všemi členy našeho hnutí 100% podporována by měla zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce: zamezit společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti a popírání lidských práv tak, jak to hlásá i islámská ideologie.

Někteří poslanci, kteří neustále veřejně osočují naše hnutí jako extremistické, tento náš návrh označují jako naše populistické gesto.

Tak se ptám, co udělali oni proto, aby v naší zemi byl každý takový projev, který bude naplňovat skutkovou podstatu nově navrhovaného paragrafového znění trestního zákona, odstavce 1, paragrafu 403 trestního zákoníku řádně a za využití právních norem prošetřen. 

Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu.

Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky, a to v té nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozví a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace. V rámci úspěšnosti by bylo vhodné co nejdříve zpracovat manuál pro příslušníky Policie ČR, který by definoval základní pojmy obsažené v tomto paragrafovém znění trestního zákoníku, jako např.: hnutí, ideologie, potlačení práv a svobod člověka, rasová, etnická, národnostní, náboženská či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

Následně by bylo vhodné zajistit, aby se k občanům dostaly informace o dokončených trestních stíháních dle nově upraveného paragrafu č, 403 trestního zákoníku.

Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru - pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních.